mhwaterzakenmudtrapoxatursolarbeetopsurfland

Wat is het probleem van bodemdaling?

We noemen een aantal problemen die samenhangen met bodemdaling: veel afvalstoffen. mest bagger en plantmateriaal, bodemdaling, emissies, aan- en afvoer water, mestoverschot, cultuurhistorie, stabiliteit dijken, landschapswaarde.

De draagkracht van een natte veenlaag is gering, waardoor boeren in het voorjaar genoodzaakt zijn het waterpeil te verlagen, om het land voldoende draagkracht te geven voor het vee en voor eventuele mechanische bewerking. Verlaging van het waterpeil versnelt het oxidatieproces van het veen (bodemdaling) met als gevolg dat de waterhuishoudkundige opdracht om gebieden droog te houden, steeds complexer en dus kostbaarder wordt.

Toepassing van drijfmest veroorzaakt 20-50% overbemesting van het grond- en oppervlaktewater en vormt een bedreiging voor de ecologische water- en bodemkwaliteit en biodiversiteit.

Veenoxidatie en overbemesting veroorzaken de productie van broeikasgassen. Bovendien is uitspoeling van nitraat naar het diepere grondwater mogelijk. Juist bij hogere temperaturen met lage grondwaterspiegels neemt de broeikasgasproductie met factor 2-3 toe.

Nieuwe Europese regelgeving legt agrariërs op nutriënten vrijkomend bij de bedrijfsvoering op het eigen terrein te verwerken.

landschap-topsurfland

Mudtrap, Oxatur, SolarBee en Topsurfland zijn producten van MH WaterZaken.
Vragen kunt u direct stellen door een email te sturen naar info@mhwaterzaken.nl.